Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/78

此页尚未校对


   南至冠縣界二十五里北至臨清州界二十五里東南至冠縣界十八里西南至邱縣界十八里東

   北至臨清州界七十里西北至臨清州界二十五里春秋時晉冠氏地漢置館陶縣屬魏郡後漢因

   之晉屬陽平郡石趙移陽平郡治此後魏因之後大象二年兼置毛州隋開皇初郡廢大業初州

   廢以縣屬武陽郡唐武德五年復置毛州貞觀初州廢縣屬魏州宋屬大名府金因之元初屬東平

   至元三年改屬濮州明洪武初屬東昌府宏治二年屬臨清州 本朝屬東昌府恩縣

   東北一百八十里東西距七十二里南北距六十五里東至濟南府平原縣界十二里西至臨清州

   武城縣界六十里南至高唐州界三十五里北至濟南府德州界三十里東南至濟南府禹城縣界

   六十里西南至臨清州夏津縣界四十里東北至濟南府陵縣界五十八里西北至直隸故城縣界

   七十里本漢東陽縣地屬清河郡後漢省晉以後為武城鄃二縣地隋開皇十六年析置厯亭縣仍

   屬清河郡唐屬貝州宋屬恩州金移恩州治此屬大名府元初仍為恩州屬東平路至元二年以州