Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/81

此页尚未校对


   本朝乾隆三十八年修五十七年重修冠縣城周四里門三池廣三丈金舊址明萬厯二

  十二年甃甎館陶縣城周四里門四池廣三丈明成化三年土築崇禎十二年甃甎

  本朝乾隆五十七年修恩縣城周五里門五池廣三丈明成化三年土築 本朝乾隆三

  十八年修高唐州城周九里有奇門四池廣二丈元舊址明正德六年增築 本朝乾隆

  三十八年改建甎城

 ︹學校︺東昌府學在府治東明洪武三年建入學額數二十名聊城縣學

  治東北明成化間徙建 本朝康熙五十一年修入學額數二十名堂邑縣學在縣治東

  北金大定間從建明洪武六年重建入學額數十五名博平縣學在縣治東明洪武三

  年創建成化十八年因舊布政分司署改建入學額數十二名茌平縣學在縣治東南金

  承安間徙建明景泰六年重建萬厯十二年修入學額數十五名清平縣學在縣治東