Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/86

此页尚未校对


  東郡界中不令北曲渠通利百姓安之元帝永光五年河決清河靈鳴犢口而屯氏河遂絶成帝初

  河決館陶及東郡金隄泛濫兗豫入平原千乘濟南凡灌四郡水經注大河故瀆又東逕艾亭城南

  又東逕平晉城南又東北逕靈縣故城南别出為鳴犢河河水故瀆又東逕鄃縣故城東又河水自

  東阿縣故城西東北流注鄧里渠又東北過茌平縣西自鄧里渠東北逕昌鄉亭北逕碻磝城西又

  東北流逕四瀆津元和志大河故瀆俗名王莽河在館陶縣東四里冠氏縣北十八里博州武水縣

  黃河南去縣二十二里聊城縣黃河南去縣四十三里宋史河渠志皇祐二年河決大名府館陶縣

  之郭固四年正月塞郭固而河勢猶壅議者請開六塔以披其勢嘉祐五年河流派别於魏之第六

  埽曰二股河行一百三十里至魏恩德博之境曰四界首河明統志黃河故道在館陶縣西南五十

  里舊志王莽河故道在館陶縣西南六十里遷隄村之南自元城縣黃金隄迤邐而北入衛河又縣

  西南有黄河故道廣濶數里與廣平相接居漳衛西又博平縣有新河凡二派一自縣西南東北流