Page:Sibu Congkan Xubian158-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-060.djvu/93

此页尚未校对


  

 ︹古蹟︺武水故城在聊城縣西南五十里漢陽平縣地屬東郡隋開皇中析置武水縣唐初

  屬莘州貞觀初改屬博州元和志縣東北至州六十里在武水溝之南故名寰宇記周廣順二年

  河決衝壞顯德二年割屬聊城宋大觀三年置武水巡司於此舊志故城内有石柱後魏孝文帝所

  立為鄴東之表水經云武水東流從古石柱北是也聊城故城在聊城縣西北十五里本

  齊聊攝地左傳晏子曰聊攝以東戰國䇿燕將守聊城漢置聊城縣屬東郡後漢因之晉改屬平原

  國後魏為郡治魏書地形志平原郡太和十一年分屬濟州治聊城縣後罷并郡有王城郡又有西

  聊縣孝昌中分聊城置治聊城水經注黃溝水逕王城北魏泰常七年安平王鎮平原所築世謂之

  王城太和二十三年罷鎮立平原郡治此隋開皇初郡廢兼廢西聊以聊城屬武陽郡唐武德四年

  置博州治聊城蕭德言括地志聊城故城在今縣西四十里 按水經注後魏太和二十三年立平