Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/33

此页尚未校对


  景泰四年築萬厯四年甃甎樂安縣城周五里門四池廣二丈明成化中増築萬厯二

  十三年甃甎 本朝乾隆五十八年壽光縣城周三里有奇門五池廣一丈六尺明

  正德六年増築崇禎十三年甃甎 本康熙三十四年乾隆六十年重修昌樂縣城

  周四里門四池廣一丈明初築土城成化二年重築萬厯二十四年甃石臨朐縣城

  里門二池廣一丈六尺元至正末築明崇禎十三年甃甎 本朝乾隆三十八年安邱縣

  城周三里有奇門三池廣一丈七尺明崇禎十三年甃甎 本朝康熙六十年諸城縣

  城周九里門五池廣一丈九尺明洪武四年修 本朝乾隆五十八年

 ︹學校︺青州府學在府治東本元太虛宫故址明洪武五年移建 本朝康熙五十四年

  五十八年重修入學額數二十名益都縣學在縣治東舊在縣治西南明洪武十年

  建 本朝康熙十年修五十六年重修入學額數十五名博山縣學在縣治南顔神鎮舊