Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/75

此页尚未校对


   安故城在博興縣北漢元朔五年封李蔡爲侯表在博昌後置縣屬千乘郡後漢屬樂安國

   晉縣省而城存宋元嘉二十七年蕭斌攻魏青州刺史張淮之於樂安城水經注濟水逕樂安故城

   南隋時改置博昌縣於此隋書地理志北海郡博昌舊曰樂安開皇十六年改名是也章懷太子曰

   樂安故城在博昌縣南舊唐書地理志博昌舊治樂安城總章二年又移今治被陽故城

   今高苑縣治漢置縣元朔四年封齊孝王子燕爲侯後漢世祖時封歐陽歙爲侯後省水經注臨濟

   有南北二城中隔濟水即漢被陽故城也宋魏僑置渤海郡北齊又自狄城移長樂縣治此隋改名

   高苑屬淄州齊乘縣南至州一百一十里取縣東南高苑故城而名臨濟故城在高苑縣

   西北本齊之狄邑或曰春秋時長狄所居故名戰國䇿田單攻狄五月不下即此漢置狄縣屬千乘

   郡後漢永初二年改曰臨濟爲樂安國治晉又移國治高苑以臨濟爲屬縣泰始二年高陽渤海二

   郡太守劉乘民據臨濟以應建康後魏亦曰臨濟屬東平原郡隋併入高苑而移臨濟之名於故朝