Page:Sibu Congkan Xubian159-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-061.djvu/76

此页尚未校对


   陽縣非故名也建信故城在高苑縣西北漢高帝七年婁敬為侯後為縣屬千乘郡後

   漢省應劭曰臨濟縣西北五十里有建信侯城都尉治故城長樂故城在高苑縣西北

   二里漢狄縣地宋孝武僑置長樂縣寰宇記劉宋於今高苑縣西二里如狄故城置長樂縣高齊又

   移於被陽故城而此城廢 按漢志狄即臨濟劉宋時臨濟為縣如故何由别置郡縣於此豈寰宇

   記所謂如狄城者又非漢之狄耶然宋魏志俱不載疑誤千乘故城在高苑縣北二十五

   里本齊邑漢置縣並置千乘郡治焉後漢改郡為樂安國移治臨濟以千乘為屬縣晉省劉宋移千

   乘之名於漢廣饒縣而於故縣界僑置陽信縣屬樂陵郡魏書地形志陽信縣有千乘城是也齊記

   千乘城在齊城西北百立十里有南北二城相去二十餘里其一城縣治一城太守治千乘者以齊

   景公有馬千駟畋於青田因以為名寰宇記在縣北者南千乘也鉅定故城在樂安縣

   北漢置縣後漢省水經注作鉅淀縣東南有鉅淀湖蓋以水受名也舊志在夀光縣西北八十里