Page:Sibu Congkan Xubian160-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-062.djvu/137

此页尚未校对


 光祿少卿左懋第萊陽人崇禎進士知韓城縣流寇三薄城練兵擊𨚫之尋擢户科給事中

 章數十上直聲振中外福王立召為僉都御史巡撫應天時 本朝大兵連破李自成兵高宏圖議

 遣使通好懋第請行乃拜兵部右侍郎與左都督陳洪範偕至京洪範赴江南招諸將歸降懋第以

 不降死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠貞姜 埰萊陽人崇𬓲進士厯官禮科給事中

 風采清峻以直諫忤㫖廷杖謫戍宣州衛將行而都城陷後流寓蘇州疾革時語其二子曰吾本奉

 命戍宣州死必葬我敬亭之麓二子如其言弟垓崇禎進士授行人見署中題名碑崔呈秀阮大鋮

 與魏大中並列立拜疏請去二人名及見兄埰下獄盡力營䕶後聞鄉邑已破父殉難一門死者二

 十餘人垓疏請代兄繫獄釋埰歸葬不許垓即奔葬奉母南走蘇州大鋮得志欲殺垓乃變姓名之

 寕波久之還至蘇州卒張國㒞寕海州人天啟武舉任撫標千總討白蓮賊戰屢㨗後在

 後岡山深入賊巢援不至𬒳執不屈死本朝乾隆四十一年  賜入忠義祠李日舒