Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/23

此页尚未校对


  二十二年修 本朝乾隆五十八年増修濰縣城周九里有奇門四池廣二丈明崇禎十二

  年增築 本朝乾隆十三年昌邑縣城周五里門三池廣二丈明萬厯五年増築崇禎

  十三年甃甎 本朝乾隆五十八年修嘉慶二十五年重修膠州城周四里門三池廣二

  丈五尺明初築洪武八年甃甎萬厯年間增修本朝順治十六年康熙七年五十一年乾隆三

  十二年重修高密縣城周三里有奇門四池廣二丈元舊址明嘉靖二年修 本朝順

  治康熙年間屢修乾隆三年重修即墨縣城周四里門三池廣二正德二年修萬厯

  二十八年甃(⿰尃瓦) 本朝康熙二十六年修四十三年六十一年乾隆十五年五十八年重修

 ︹學校︺萊州府學在府治東南宋明道間建明成化初修 本朝順治十五年康熙五年

  重修入學額數二十名掖縣學在縣治西南舊在城南明成化初圮於河遷今所 本朝

  順治十四年康熙二十七年四十八年乾隆二十一年重修入學額數二十名平度州