Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/24

此页尚未校对


  學在州治東北元元統間建明洪武十六年本朝順治年間屢修入學額數十五名舊額十

  二名嘉慶十四年增三名濰縣學在縣治東南元延祐元年洪武三年修 本朝康熙

  九年修乾隆六年修入學額數十五名昌邑縣學在縣治東金大定間建明洪武三年

  修 本朝順治三年修十七年乾隆六年重修入學額數十五名舊額十二名嘉慶二十三年増三

  膠州學在州治東南金承安間建元末燬明洪武八年重建 本朝順治康熙年間屢

  乾隆十六年重修入學額數二十名又歸併靈山衞學五名共二十五名高密縣學

  在縣治東南元至元三年建明洪武初重建 本朝康熙二十六年修入學額數十五名卽墨

  縣學在縣治東元至元間建明洪武九年重建本朝康熙九年修十二年重修入學額數十

  五名又歸併鼇山衞學八名共二十三名北海書院在府治東舊為推官署 本朝康熙

  五十六年按察使黃炳改建海山書院在府治南 本朝康熙三十年海防道丁蕙建