Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/34

此页尚未校对


   志曲城有參注索隱曰參即三山也郊祀志宣帝祀參山八神於曲城寰宇記在掖縣北五十里

   蜉蝣島在掖縣西北一百里元和志遥望在海中若蜉蝣然故名齊乘俗名芙蓉島

   島在膠州東南六十里薛家島在膠州東南九十里州志明永樂中島人薛祿累建功績

   晉爵陽武侯世襲族人聚居於此唐島在膠州南一百里州志相傳唐太宗征高麗駐蹕於

   此故名宋紹興三十年金主亮分遣一軍由海道襲海州舟泊唐島宋將李寶擊敗之竹槎

   島在即墨縣東一百里其相近有巉島營島俱在縣東海中福島在即墨縣南五十里其相

   望又有香島塔沙島積穀島車牛島俱在縣南海中顔武島在即墨縣北一百里田横

   島在即墨縣東北漢書田横傳漢初與其徒屬五百餘人入海居島中北史楊愔傳愔避居田横

   島寰宇記在即墨縣東北一百甲四面環海去岸二十五里可居千餘家府志島方三十餘里平廣

   可耕 按史記正義田横所居島山在東海縣去岸八十里即今海州東小鬲山未詳孰是