Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/60

此页尚未校对


   墨縣東北七十里走馬寨在即墨縣東北九十里舊有城今廢武蘭莊在高密縣

   西北五十里接昌邑縣界往來要道也西由場在掖縣北五十里有鹽大使金史地理志

   萊陽舊有西由鎮元傅夢弼西由場文廟記萊之北鄙僅五十里曰西由鎮建鹽司司總八場歲辦

   鹽筴凡二萬五千計石河場在膠州東南二里有鹽大使曲裏鹽場在即墨縣

   金志即墨有曲裏鹽場沙河店在府城南三十里舊設遞運所久革王耨店

   邑縣西南二十里舊設遞運所久革魚兒鋪在昌邑縣北五十里明初設巡司崇禎時廢

   城南驛在掖縣南關明萬厯中裁灰埠驛在平度州西北七十里掖縣昌邑二縣界

   舊置驛丞 本朝康熙十六年裁嘉慶六年移州同駐此古亭馬驛在濰縣東北三十里

   夏店馬驛在昌邑縣東北十五里明初設隆慶中裁浮山所在即墨縣西南

   九十里 本朝雍正十二年裁千總置巡乾隆三十八年移駐東平州彭家集雄崖所