Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/61

此页尚未校对


  在即墨縣東北一百里 本朝雍正十二年裁千總置巡司十三年移駐福山縣海口

 ︹津梁︺掖河橋在掖縣西二里郎村橋在掖縣西二十里沙河橋在掖縣西

  五十萬歲橋在掖縣東北三十里俗呼爲萬河橋朱河橋在掖縣東北六十里

  沽尤橋在平度州東八十里明統志橋跨沽河蓋以左傳姑尤以西得名雙鳳橋

  在平度州城西新河橋在平度州西北八十里州志膠河河水隨海潮消長舊聯舟爲浮橋

  嘉靖十年副使王猷欲通海運置新河橋石橋在平度州城北青龍橋在濰縣東

  流飯橋在濰縣西北二十里東于河橋在濰縣東北五里陶埠橋

  在昌邑縣東八里又東北五里有石灣橋皆跨濰水王耨橋在昌邑縣西南二十里跨浮塘

  沽河橋在膠州東二十五里海安橋在膠州南門外舊名唐灣橋明天順六年

  甃以石改名雲溪 本順治九年修易今名洋河橋在膠州南三十里王黨橋