Page:Sibu Congkan Xubian161-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-063.djvu/98

此页尚未校对


  教逞逞遂學成名立事苻堅為太常堅憫禮樂遺闕時博士奏宋氏𫝊父業可以𫝊授後生於是就

  家立講堂置生員百二十人隔紗幔而受業號為宣文君︹宋︺王氏雙女膠人靖康中從

  母避亂被執女紿曰縱母還當從汝母既免二人俱赴海里人葬其屍海岸號曰雙女塜︹金︺相

  琪妻欒氏濰人琪為司吏貞祐三年賊陷城琪與欒氏及子俱為所得賊見欒悦之殺琪

  及其子而誘欒欒奮起以頭觸賊而仆罵曰我豈為犬⿱彐⿰垁凡 -- 彘所汚者哉賊怒殺之追封西河縣君諡莊

  李英妻張氏濰人英為監察御史貞祐初元兵取濰州入其家張氏俱以所有財

  物與之既而令張上馬曰汝品官妻當復為夫人張曰我死則為李氏鬼頓坐不起遂見殺追封龍

  西郡夫人諡莊潔︹明︺劉倫聘妻趙氏膠人年十八正德六年土宼猝至邑趙在

  室搗衣自如一賊突入欲犯之趙怒以衣杵擊賊遂遇害馬堂妻欒氏膠人年十七適

  正德六年土賊入寇以兵脅之欒抗聲辱罵為賊所害李棟妻王氏昌邑人正德七