Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/119

此页尚未校对


   井在𫎇隂縣東七十里

  ︹古蹟︺即邱故城在蘭山縣東南春秋時曰祝邱桓公五年城祝邱漢置縣屬東海郡孟康

   曰即邱古祝邱也後漢為侯國屬琅邪國晉因之宋為琅邪郡治魏齊周因之隋大業𥘉并入臨沂

   齊乘即邱城在沂州東南五十里利城故城在蘭山縣東百里漢置利城縣屬東海郡

   後漢末置利城郡魏復為縣晉因之宋省水經注倉山有故城世謂之監官城即古有利城也其城

   因山為基接江南贛榆縣界魏其故城在蘭山縣南漢置縣為侯國屬琅邪郡後漢省

   蘭山故城唐書地理志武徳四年置蘭山臨沭昌樂三縣屬沂州六年俱省入臨沂舊志

   蘭山社在州南九十里即故蘭山縣襄賁故城在蘭山縣西南一百二十里戰國時齊邑

   漢置縣屬東海郡後漢晉因之宋為東海郡治後徙縣于東南境淮水北岸而此城廢水經注沂水

   東過襄賁縣東齊乘襄賁城與鍾離城相對俗訛作鑿城又鍾離城在縣西南百餘里相傳楚將鍾