Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/121

此页尚未校对


  皆以名縣而清河特曰東武城者以其與定襄皆隸趙且定襄在西故也若子游之所宰其實魯邑

  而東武城魯之北也故漢儒又加南以别之史遷之傳曾子曰南武城人者剏加也論語無此也子

  羽傳次曾子省文序其邑里止曰武城費縣故城在今縣西北二十里春秋魯季氏邑

  其外城即古祊邑也左傳隱公八年鄭伯請釋泰山之祀而祀周公使宛以祊易許田注祊鄭祀泰

  山之邑也在琅邪費縣東南又僖公元年公賜季友汶陽之田及費漢封功臣陳賀爲侯後爲縣宋

  徙縣理祊城後魏太和二十年自祊城移理今縣城北四十里北周復徙治陽口山隋開皇四年

  自陽口山移入祊城 本朝乾隆二十二年二十七年三十年  高宗純皇帝南巡江浙經過

  山東俱有費城覽古暨過古費城  御製詩南武陽故城在費縣西北七十里

  漢置縣屬泰山郡以東郡有武陽縣故加南也後漢及晉因之宋曰武陽縣後魏因之屬東泰山郡

  開皇十六年改曰顓臾屬琅邪郡唐初屬沂州貞觀元年省入費縣華縣故城