Page:Sibu Congkan Xubian162-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-064.djvu/90

此页尚未校对


  屬琅邪郡唐武德五年屬莒州貞觀八年州廢屬密州宋因之金初于縣置城陽軍大定二十二年

  升城陽州二十四年更名莒州屬山東東路元屬益都路明初省縣入州屬青州府 本朝雍正八

  年升為直隸州十二年改屬沂州府𫎇陰縣在府西北二百里東西距八十里南北距一百

  八十里東至沂水縣界四十里西至泰安府新泰縣界四十里南至費縣界四十里北至青州府益

  都縣界一百四十里東南至沂水縣界四十里西南至費縣界三十里東北至沂水縣界一百三十

  里西北至青州府益都縣界一百六十里春秋魯𫎇邑漢置𫎇陰縣屬泰山郡後漢省晉復置屬琅

  邪郡宋省後魏改置新泰縣於此屬東安郡東魏改曰𫎇陰北齊廢入新泰元皇慶二年以故新泰

  復置屬莒州明初改屬青州府 本朝雍正八年分屬莒州十二年改屬沂州府沂水縣

  在府北一百二十里東西距九十里南北距二百二十五里東至莒州界十里西至𫎇陰縣界八十

  里南至蘭山縣界一百二十里北至青州府臨朐縣界一百五里東南至莒州治七十里西南至蘭