Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/111

此页尚未校对


  泰山修封祀明堂太始四年幸泰山祀高祖於明堂以配上帝後漢書章帝紀元和二年幸泰山進

  幸奉高祀五帝於汶上明堂水經注北汶水東南流逕明堂下古明堂於山之東北址武帝以古處

  嶮狹而不顯也欲治明堂於奉高旁而未曉其制濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖圖中有一殿四

  面無壁以茅葢之通水圜宫垣爲複道上有樓從西南入名曰崑崙天子從之於是令奉高作明堂

  於汶水如帶圖也古引水爲辟雍處基瀆存焉肇域記州東北四十里有周明堂阯州東十里有漢

  明堂嵗寒堂在東平州城内宋侍制李誠之建蘇軾有題名石刻溪堂在東平州

  西故鄆州城内唐鄆曹濮觀察使馬總建以爲饗士大夫之所韓愈爲序並係以詩有碑牛僧孺立

  樂郊池館在東平州治南宋郡守劉敞建有堂曰燕譽臺曰陳獻池曰藻芹榭曰博野塢

  曰竹梧亭曰玩芳館曰樂遊合而名之曰樂郊仍自爲記歐陽修有樂郊詩萊蕪監

  蕪縣東南八里漢書地理志嬴有鐵官唐書地理志萊蕪有鐵冶十三銅冶十八銅坑四有錫寰宇