Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/24

此页尚未校对


  居京口敎授高祖為揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州刺史徴為主簿不至永明六年王儉曇首孫父僧綽遇害儉襲

  豫寕縣侯解褐秘書郎太子舍人超遷秘書丞依七畧撰七志四十卷表獻之又撰元徽四部書目

  齊臺建遷尚書左僕射領吏部時朝儀草創皆儉議定之建元初封南昌縣公武帝即位議定郊祀

  之禮悉從之儉寡嗜慾惟以經國為務家無遺財手筆典裁為當時所重毎博議引證先儒罕有其

  例八坐丞郎無能異者卒謚文憲王思遠宏之孫少無仕心建元初厯竟陵王司徒録事

  參軍思遠求出為逺郡除建安内史累受司徒左長史初從父兄晏贊明帝廢立之計思逺謂晏及

  早引決猶可保全門户旬日晏及禍明帝知思逺有言遷為侍中卒贈太常王僧祐

  光禄勲逺子未弱冠頻經憂居䘮至孝服闋髪落殆盡雅好愽古善老莊不尚繁華亭亭獨立不交

  當世沛國劉瓛上書薦之為著作佐郎遷司空祭酒謝病不與公卿遊高帝謂王儉曰卿從可謂朝

  隱卒於黄門郎王智深臨沂人武帝時為孫章王記室敇撰宋紀三十卷家貧無人事嘗五