Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/65

此页尚未校对


   屬濟寕路明屬濟南府 本雍正十三年改屬泰安府新泰縣在府東南一百五十里東

   西距一百四十里南北距一百十里東至沂州府𫎇陰縣界六十里西至泰安縣界八十里南至兗

   州府泗水縣界六十里北至萊蕪縣界五十里東南至沂州府䝉陰縣治六十里西南至兗州府泗

   水縣治一百三十里東北至沂州府𫎇陰縣界八十里西北至萊蕪縣治九十里春秋魯平陽邑漢

   置東平陽縣屬泰山郡後漢省三國魏改置新泰縣屬泰山郡晉改屬東安郡宋因之後魏改屬東

   泰山郡隋屬琅邪郡唐武德五年改屬莒州貞觀中屬沂州宋因之金改屬泰安州元至元二年

   入萊蕪三十一年復置屬泰安州明因之 本朝屬泰安府萊蕪縣在府東一百二十里

   東西距一百二十里南北距一百三十里東至沂州府𫎇陰縣界六十里西至泰安縣界六十里南

   至新泰縣界四十里北至濟南府章邱縣界九十里東南至沂州府䝉陰縣界五十里西南至新泰

   縣界四十里東北至青州府博山縣界八十里西北至泰安縣界七十里春秋齊嬴邑漢置嬴縣屬