Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/68

此页尚未校对


  太和六年開成二年復置仍屬鄆州宋屬東平府金因之元屬東平路明屬東平州 本朝雍

  正十三年改屬泰安府

 ︹形勢︺北阻泰山南臨汶水界齊魯之間為中樞之地

  

 ︹風俗︺人情樸厚俗尚儒學文獻通考風俗淳樸而尚儉素

  張從仁文廟記士尚詩書民執常業

 ︹城池︺泰安府城周七里有奇門四池廣三丈明嘉靖二年築 本朝乾隆十三年修三十

  九年重修泰安縣附郭肥城縣城周六里門二池廣一丈明成化五年築萬厯二十二

  年甃石 本朝乾隆五十九年修新泰縣城周六里門二池廣一文明正德六年築天

  啟二年甃石 本朝乾隆三年修二十八年重修萊蕪縣城周三里門三池廣一丈八