Page:Sibu Congkan Xubian163-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-065.djvu/73

此页尚未校对


   水又西南逕亭亭山東山有神廟水上有石門舊分水下溉處也舊志在石閭山南五里相近有介

   邱山宋真宗嘗登封於此梁父山在府南一百十里新泰縣西四十里史記秦始皇紀二十

   八年禪梁父正義梁父山在泗水縣北八十里後漢書光武紀中元元年禪於梁父注梁父泰山下

   小山社首山在府西南二里漢書郊祀志周成王封泰山禪於社首注應劭曰山名在

   博野晉灼曰在鉅平十二里元和志在乾封縣南西北二十六里舊志山在高里山左上有社首壇

   高里山在府西南三里又名亭禪山漢書武帝紀太初元年禪高里注伏儼曰在泰山下元

   和志在乾封縣西北二十五里龍山在府西南三十里九女山在府西南四十里

   布金山在府西南九十里傲來山在府北嶽頂西南山前有雞籠峯招軍嶺山麓

   有東百丈崖瀑布下匯為泉名天紳泉内有白龍池又西百丈崖在東崖三百步其高十倍東崖府

   志又有仙影崖在山下諸山皆蒼石惟仙影色白泰山泰安縣北五里是為東嶽亦曰岱宗