Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/119

此页尚未校对


   大免歸南京乓變起為兵部侍郎往按治誅首惡江南倭亂奉詔討平之擢南京兵部尚書改戸部

   俺答圍大同右衞糧餉告絶命東總督宣大齎米三萬斛往救東令士各持火器倍道趨進距右衞

   百里許晝鳴鼓發銃夜列萬炬燭天敵驚隋解圍去累加太子太保卒於邊諡恭襄東倜儻有謀推

   誠御下人樂為用邦定陶人嘉靖中進士厯知元城南和縣以政績擢御史巡按陜

   西疏邊臣諱寇狀逮者七人後為河南副使浙江按察應天巡撫親平巨寇趙文華求賕不得誣陷

   何爾健定陶人萬厯中進士知鄢陵縣捐資活饑民數十萬召為御史㑹籍没張璫力

   諫出無罪者萬餘人出按遼左大璫高淮横虐爾健收其黨杖殺之官至大理寺丞楚煙

   人天啟中進士知龍溪縣蕩平海寇調贊皇升戸部主事謝政歸崇禎末城破被執賊知其貧欲緃

   之煙立求死遂見害 本朝乾隆四十一年 賜諡節愍子鳯苞以身蔽父先被數創死妻趙

   氏亦觸柱死劉太清定陶人天啟中以明經知望江縣剿除巨寇黄文鼎一城安堵以忤