Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/120

此页尚未校对


  權貴歸崇禎末殉節死葉廷秀濮州人天啟進士崇禎中厯戸部主事黄道周被逮廷秀

  初未相識抗疏論救帝怒杖之百遣戍福建乃受業劉宗周之門篤志正學羣臣交章薦之終未任

  朱廷煥單人以進士厯官大名府知府崇禎甲申賊劉宗敏移檄諭降廷煥作書辭其

  父然後縛偽使以大礮向賊謍擊之賊怒城陷支解之 本朝乾隆四十一年   賜諡烈愍

 ︹本朝︺馮穆鄆城人順治元年以貢生授江西宜黄知縣金聲桓叛穆拒守城陷抗節死

  韜曹人順治丙戌一甲二名武進士授山西蒲州營遊擊姜瓖叛韜身先士卒力戰繼之以死守

  殺賊百餘力竭被執猶罵不絶口遂遇害朱纁單人廷煥子以父死難終身不御羅綺事母備

  極色養與凡同居八十年翕好無間邑中有大興作必竭資以襄民力殁之日鄉人有感慟失聲者

  朱應麟單人㓜有至性父病𥸤天求減巳夀以代父疾果瘳好施與助舉喪𦵏者數十計代

  完娶者十餘人而贖榆林賊之擄婦拒李化鯨之寇掠鄉人尤頌其德何覲菏澤人康熙丁