Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/134

此页尚未校对


   其實一日有五色蛾止香樹稍客收而以布薦之生桑蠶至蠶時有好女夜至自稱客妻與客俱收

   蠶得百二十頭繭皆如甕大繅一枚六七日始盡訖則俱去莫知所在故濟陰人世祠桑蠶設祀室

   ︹唐︺趙州和尚曹州人姓郝名從穗攜錫徧厯諸方年八十始往趙州東觀音院積

   四十年凡舉問者皆為敷揚乾寕四年逝其徒稱為真濟禪師臨濟南華人姓邢名義元初在

   黃檗和尚坐下行業純一得佛法大意後住鎮州臨濟院坐化其夕月色如晝由西北昇太極見者

   皆望空而拜︹宋︺甄棲真字道淵單父人應進士舉不第遂棄業讀道家書以自樂出遊

   京師因入建隆觀為道士後遇許元陽授鍊形養元之訣行之二三年漸返童顔攀高躡危輕若飛

   乾興元年秋謂其徒曰此𡻕之暮吾當逝矣即宮西北隅自甃殯室室成不食一月衣紙衣卧甎

   榻卒及久形如生衆始驚傳以為屍解棲貞自號曰神光子與海蟾子以詩往還有養生秘術曰還

   王老志臨濮人事親以孝聞為轉運小吏不受賄謝遇異人於丐中自言鍾離先生與