Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/21

此页尚未校对


   單父縣屬濟陰郡唐𥘉屬戴州貞觀十七年改屬宋州光化三年置輝州於此後唐同光二年改曰

   單州碭郡屬京東西路金曰單州屬南京路元屬濟寕路明洪武元年以州治單父縣省入二年降

   州為縣屬濟寕府十八年改屬兗州府 本朝因之雍正十三年改屬曹州府城武縣

   東南一百里東西距五十二里南北距七十五里東至濟寕州金鄉縣界四十里西至定陶縣界十

   二里南至曹縣界三十里北至鉅野縣界四十五里東南至單縣界二十五里西南至曹縣界三十

   里東北至鉅野縣界五十里西北至菏澤縣界三十里春秋時郜國地後屬宋秦置成武縣漢屬山

   陽郡後漢屬濟陰郡晉屬濟陽郡劉宋屬北濟隂郡後魏因之北齊置永昌郡治此隋初郡廢開皇

   十六年置戴州大業初州廢縣屬濟隂郡唐𥘉仍屬戴州貞觀中州廢縣屬曹州光化中屬輝州五

   代唐屬單州宋因之元改屬曹州明洪武四年濟寕府㝷改屬兗州府易成為城 本朝因之雍

   正十三年改屬曹州府鉅野縣在府東一百四十里東西距一百十五里南北距七十里