Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/25

此页尚未校对


   置廣濟軍四年復置定陶縣為軍治熙寕四年軍廢縣屬曹州元祐初復於縣置軍金罷軍縣仍屬

   曹州元因之明洪武初省入曹州四年復置定陶縣屬濟寕府十八年屬兗州府正統十一年改屬

   曹州仍隸兗州府 本朝雍正二年分屬曹州十三年升州為府仍隸焉濮州在府北一百二

   十里東西距六十五里南北距一百里東至鄆城縣界六十里西至直隸大名府開州界五里南至

   菏澤縣界七十里北至觀城縣界三十里東南至鄆城縣界八千里西南至直隸大名府東明縣界

   一百五十里東北至范縣界四十里西北至觀城縣界三十里春秋時衞鄄邑戰國屬齊秦屬東郡

   漢置鄄城縣屬濟陰郡後漢末移兗州治此晉改屬濮陽國後魏為濮陽郡治北周因之隋開皇初

   郡廢十六年始置濮州大業初州廢縣屬東平郡武德四年復置濮州天寶初改曰濮陽郡乾元

   初復曰濮州屬河南道宋曰濮州濮陽郡屬京東西路金曰濮州屬大名府元初屬東平路至元五

   年直隸省部明屬東昌府 本朝雍正八年升直隸州十三年改屬曹州府范縣在府北少