Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/26

此页尚未校对


   東一百六十里東西距三十五里南北距七十五里東至兗州府夀張縣界二十里西至觀城縣界

   十五里南至濮州界五十五里北至兗州府夀張縣界二十里東南至鄆城縣界七十里西南至濮

   州界三十里東北至兗州府夀張縣界二十里西北至朝城縣界五里春秋時晉范邑漢置范縣屬

   東郡後漢因之晉屬東平國後魏泰常中别置東平郡治此太和末罷建義中復置北齊郡縣俱廢

   開皇十六年復置范縣屬濟北郡唐武德二年兼置范州五年州廢縣屬濟州貞觀八年改屬濮

   州宋金因之元初屬東平路至元二年還屬濮州明屬東昌府 本朝雍正八年分屬濮州十三年

   改屬曹州府觀城縣在府北一百七十里東西距二十三里南北距三十里東至范縣界

   二十里西至直隸大名府清豐縣界三里南至濮州界二十里北至直隸大名府南樂縣界十里東

   南至濮州界二十里西南至直隸大名府清豐縣界二十五里東北至朝城縣界二十里西北至直

   隸大名府南樂縣界七里本古觀國春秋時為衞地漢置畔觀縣屬東郡後漢建武十三年更名衞