Page:Sibu Congkan Xubian164-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-066.djvu/73

此页尚未校对


  歸撿遺骸不能辨乃合一坵時人題曰十貞墓 本朝順治初年建坊表焉

 ︹祠廟︺呉周二侯祠在府學西祀知州呉邦相周𤐣明萬厯中建王令公祠

  在府城望岳門外祀知州王圻明萬厯間建園客祠在曹州西南見寰宇記今無考園客

  事詳仙釋卞公祠在菏澤縣明萬厯間建祀晉尚書令卞壼及二子眕盱華陀祠

  在菏澤縣東南隅莊子祠在菏澤縣西北四十里唐貞觀二年建舊名南華觀何公

  祠在單縣西門外明嘉靖二十六年史何鰲平妖賊有功邑人立祠祀之孟令公祠

  在曹縣東街祀知縣孟習孔明萬厯間建曹苦賦累習孔與王圻年之曹人感其徳故繼王而祀焉

  扁鵲祠在曹縣東南四十里衆堌集宋神宗時建河伯祠在曹縣西南三十里武家

  口明隆慶初河决禱而止因建祠澹臺子羽祠在曹縣東北三十里龍頭岡

  瀆祠在濮州西北帝堯廟在菏澤縣東北六十里故雷澤城西下即堯陵舊有漢時