Page:Sibu Congkan Xubian165-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-067.djvu/14

此页尚未校对


  山陽郡後漢因之晉屬高平國宋及後魏因之北齊廢隋開皇十六年復置屬彭城郡唐𥘉屬金州

  㝷屬戴州貞觀十七年改屬兗州寳應元年改縣曰魚臺五代後唐以縣屬兗州宋金因之元太宗

  七年屬濟州至元二年省入金鄉縣三年復置明初屬徐州㝷屬濟南府洪武十八年改屬兗州府

  本朝初因之乾隆四十一年改屬濟寕州

 ︹形勢︺南通江淮北連河濟控邳徐之津要振宋衞之

  咽喉顧祖禹讀史方輿紀要高塹深隍水陸交會南北衝要

  之區

 ︹風俗︺士俗古遠風流清高賢良間生掩映天下李白任城

  㕔壁氓務耕種愿樸畏法急公賦怯爭訟

 ︹城池︺濟寕州城周九里門四池廣四丈五尺明洪武三年改築 本朝康𤋮年間修乾隆