Page:Sibu Congkan Xubian165-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-067.djvu/22

此页尚未校对


   絶維牛頭河下流運渠𭧂漲則溢而入也新開河自曹州府城武縣北東南流逕金郷縣南

   三十里魚臺縣西北二十里又東南至江蘇沛縣界河防志長一百有六里舊以土沙壅塞不能洩

   水以濟運 本朝康熙二十九年疏濬深廣自是宣洩無患又汶上縣西南二十里亦有新開河明

   正統八年鑿以洩山谷之水西流入運河牛頭河自本州流逕魚臺縣東北至塌場口入於

   舊運河縣志明初開此以資逕道故建永通閘於此正統以後防塌場口之潰故建廣運閘於南漕

   渠水盛由此行舟黄河自曹州雙河口來亦由此入運自運渠東徙河水南流此河與故渠同塞

   馬場河在本州西十里運河東岸周四十里洸泗二水所滙也北接蜀山湖西臨運河有安

   居十里斗門閘二座以備蓄洩淶河在金鄉縣北縣志從單縣入金鄉石晉時所開首受汴水

   北抵濟河南通徐沛即宋之漕河也元末湮廢又有壽河在金鄉縣治東四瀦環流源通淶水今僅

   存遺澹臺河在嘉祥縣南三里黄河支流自曹州府鉅野縣入境經澹臺山下東流入