Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/112

此页尚未校对


   改豫州太和十九年罷州置束中府東魏天平初復置北豫州兼置成皋郡後周改置滎州隋開皇

   初改曰鄭州十八年改成皋縣曰氾水大業初屬滎陽郡唐武徳四年復置鄭州七年移州治管城

   以汜水屬之顯慶二年改屬洛州垂拱四年改縣曰廣武神龍元年復曰汜水乾元後屬河陽三城

   使㑹昌三年屬孟州五代因之宋慶厯三年屬河南府熙寕五年省入河陰元豐二年復置仍屬孟

   州金改屬鄭州元明因之 本朝初屬開封雍正二年屬鄭州十二年仍屬開封府禹州

   在府西三百二十里東西距九十里南北距八十五里東至許州界三十里西至河南府登封縣界

   六十里南至許州襄城縣界四十里北至新鄭縣界四十五里東南至許州臨潁縣界一百里西南

   至汝州郟縣界七十里東北至新鄭縣界七十里西北至密縣界六十里古夏禹國春秋時鄭櫟邑

   戰國曰陽翟為韓都秦始皇十七年置潁川郡漢元年為韓國六年復為潁川郡後漢因之晉移郡

   治許昌以陽翟縣屬河南郡東魏興和元年分置陽翟郡隋開皇初郡廢縣屬許州唐初屬嵩州貞