Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/118

此页尚未校对


   記明末圯 本朝順治九年重建入學額數二十名祥符縣學在縣治東南舊在西北明

   洪武五年建 本朝順治十一年徙建入學額數二十名陳留縣學在縣治西北明洪武

   十三年建 本朝順治八年修入學額數十五名杞縣學在縣治西明洪武三年建 本

   順治十六年重建入學額數二十名通許縣學在縣治東北明洪武三年建 本朝

   順治十年修入學額數十五名尉氏縣學在縣治東南明洪武三年建 本朝康熙二十

   二年修入學額數十二名洧川縣學在縣治東南明洪武三年建 本朝順治六年修康

   𤋮十二年三十年重修入學額數十二名鄢陵縣學在縣治東南明洪武三年建 本朝

   順治康熙問屢修入學額數十五名中牟縣學在縣治東南明洪武三年建 本朝康熙

   二十二年修入學額數十五名蘭陽縣學在縣治東明洪武三年建 本朝順治康熙中

   屢修入學額數十二名儀封廳學在㕔治東南明洪武二十二年建 本朝順治三年