Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/138

此页尚未校对


  亳州渦河是冬決口淤河復故道天啟元年河決陽武脾沙岡三年開蘭陽曹良口東至儀封縣界

  崇禎十五年李自成圍開封城中不能支決朱家寨口河灌賊賊亦決馬家口灌城城壞百萬衆為

  魚潁亳以東皆受其患 本朝順治元年河自復故道七年河決封邱築荆隆口隄九年河決封邱

  大王廟口從長垣趨東昌北入海十一年決口塞十四年河決祥符之槐疙疸岡是年黄河南徙陳

  留孟家埠口潰決知縣張重潤濬河一道引河北入新河又浚儀封三家莊河以殺北來水勢十五

  年河復決陽武縣城南築慕家樓河隄東𤋮元年開封黄綀口河決屢加堵築二十三年以後

  聖祖仁皇帝南巡指授治河方畧淮徐入海之道通流迅駛開封一帶隄防益固間有漲溢不甚

  為害四十四年築祥符陳留蘭陽大隄六十一年於儀封白家樓北岸桃引河雍正元年總河齊蘇

  勒奏築滎澤以下陳留以上兩岸子隄隔隄以東分流乾隆元年挑濬鄭州一帶河道自大淩莊至

  中牟合河口復為建築隄堰又自懷慶府孟津而下南北兩岸大隄增高培厚并填實鄭州南土壩