Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/146

此页尚未校对


   德之鹿邑入江南境下達於准本朝乾隆二十二年桃濬深通 乾 河在祥符縣南門外自

   城濠起至高家樓入惠濟河 本朝乾隆二十二年挑濬深通又萬夀觀東溝浚儀渠俱在城内宣

   洩積水入乾河陳家墳溝自陳家墳起至紅沙灣莊入乾河俱於二十二年挑濬五丈河

   在祥符縣北由府城北流入陳留縣界五代史周顯德四年詔疏汴水北入五丈河由是齊魯舟楫

   皆達於大梁九域志五丈河即禹貢之菏澤從都北厯陳晉及鄆其廣五丈舊名五丈河開寶六年

   詔改名廣濟河宋史河渠志廣濟河導菏水自開封厯陳留曹濟鄆建隆二年遣使浚之先是五大

   河泥淤不利行舟遂詔陳承昭於京城之西夾汴水造斗門引京索蔡河水通城濠入斗門俾架流

   汴水之上東進於五丈河以便東北漕運公私咸利 按宋㑹要汴都以惠民金水五丈汴為四渠

   而汴黄惠民廣濟亦曰四河時汴河自城西大通水門入分流出城東上善通津二水門惠民河自

   城南廣利水門入出普濟水門五丈河自城北永順水門入出城東咸通水門而金水河復貫注於