Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/80

此页尚未校对


  累民時稱賢夫吏云周銓元奉天錦州人康𤋮三十五年授河北道詳豁協辦江南柳束改

  河夫派協民閒者官自僱覓民𫉬更甦因小灘窵遠運米未便議改衛河水次官民便之徐潮

  錢塘人康熙三十九年巡撫河南性清介極力興利除弊屬官有貪虐者輙參劾不少貸吏治為之

  甘國基漢軍正藍旗人康熙四十二年任河南布政使專意愛民造士減重耗懲貪酷

  延名師教士置義田以資諸生膏火一時成就者甚衆李苾大興人康照五十一年任河南

  布政使廉明仁恕時春夏亢旱二麥不登苾查勘成災州縣轉請題報得減錢糧若干其不成災者

  亦量加賑濟一時民慶更生陳鵬年湘潭人康熙六十年授河道總督値河決武陟鵬年

  親往堵禦風餐露處竟以勞瘁卒於其地尹㑹一博野人乾隆二年河南巡撫崇學校教

  民務本以樹畜為王政所先廣栽樹木一百九十餘萬株立社學以教士置營倉以裕兵開封水奏

  請賑恤全活甚衆胡寳瑔婁縣人乾隆十七年為河南巡撫整𩛙吏治人舉其職豫省多