Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/56

此页尚未校对


  明洪武三十年重建寶峯寺在陳留縣東十里宋建明洪武八年改為聖夀寺今仍名寶峯

  洪福寺有三一在𣏌縣南六十里東魏武定五年建一在通許縣西門外一在中牟縣東南

  二十里俱唐時建天安寺在鄢陵縣東南宋崇寕三年建 夲朝順治七年重修

  明寺在鄢陵縣西北唐時建內有塔十三層 夲朝順治六年重修興國寺在中年縣

  南一名佛道寺有宋時石幢高六尺今存興果寺在中年縣南皛澤里明天順閒建鑄銅佛

  一千一百尊亦名千佛寺東昏寺在蘭陽縣東城凢時建寺内有石塔開元寺

  州治東唐開元中建有塔崇聖寺在鄭州北門外宋熙寕中創建明洪武十五年重建

  慈寺在汜水縣東北二里元和志在縣東七里王師旣破建德有詔於戰所起寺立碑記功顏

  師古撰文天安萬夀寺在禹州西北宋崇寕元年建內有宋仁宗御書超化寺

  在密縣南十八里開皇元年法海寺在密縣西宋咸平四年建縣志寺前有塔青白