Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/119

此页尚未校对


  至淮寕縣治七十里西北至西華縣治五十里漢置汝陽縣屬汝南郡後漢魏晉因之東晉於縣置

  汝陽郡咸康三年郡廢尋復置後魏因之北齊郡廢隋開皇十六年分置溵水縣大菐初省汝陽縣

  入之屬淮陽郡唐武徳四年屬沈州貞觀元年陳州建中二年屬溵州興元元年還屬陳州五代

  因之宋建隆元年改曰商水仍屬陳州金元明因之 本朝雍正十二年屬陳州府西華縣

  在府西北八十里東西距一百二十里南北距六十里東至淮寕縣界二十里西至許州臨潁縣界

  一百里南至商水縣界三十里北至扶溝縣界三十里東南至項城縣治一百里西南至臨潁縣治

  一百三十里東北至太康縣界六十里西北至開封府鄢陵縣治九十里戰國魏長平邑秦置長平

  縣漢分置西華縣並屬汝南郡後漢以長平屬陳國晉初省西華入長平永康元年復置屬潁川郡

  東晉屬陳郡後魏因之北齊省長平隋開皇十六年改置鴻溝縣大業初改鴻溝曰西華屬淮陽郡

  武德元年改曰箕城貞觀初省入宛邱縣長夀初又改置武城縣神龍𥘉復曰箕城景雲初復曰