Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/120

此页尚未校对


  西華屬陳州五代宋金元明因之 本朝雍正十二年屬陳州府項城縣在府南一百二

  十里東西距九十里南北距一百四十五里東至沈邱縣界二十里西至商水縣界七十里南至汝

  寕府新蔡縣界八十五里北至淮寕縣界六十里東南至安徽潁州府阜陽縣治一百五十里西南

  至汝寕府上蔡縣治一百二十里東北至潁州府太和縣治一百五十里西北至商水縣治九十里

  春秋項國漢置項縣屬汝南郡後漢因之晉初屬梁國惠帝時屬陳郡後魏因之東魏天平二年

  置秣陵縣為揚州丹陽郡治梁太清初改曰殷州尋還屬東魏曰北揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州北齊改曰信州後周改曰

  陳州隋開皇初始改秣陵曰項城十六年改置沈州大業初州廢屬淮陽郡唐初復置沈州貞觀元

  年州廢屬陳州五代宋金因之元至元二年省入商水尋復置仍屬陳州明因之 本朝雍正十二

  年屬陳州府沈邱縣在府東南一百五十里東西距九十里南北距六十八里東至安徽

  潁州府太和縣界五十里西至項城縣界四十里南至潁州府阜陽縣界十八里北至准寕縣界五