Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/124

此页尚未校对


  甎 本朝順冶十三年修康熙四年乾隆二十七年重修

 ︹學校︺陳州府學在府冶東南宋熙寕八年建明洪武三年重建 本朝順治十五年修入

  學額數二十名淮寕縣學附府學内 本朝雍正十二年設入學額數十五名商水

  縣學在縣治東宋大觀二年建明洪武四年建 本朝順治閒修入學額數二十名西

  華縣學在縣東南元大徳中建明洪武三年重建 本朝順治七年乾隆十年重修入學

  額數十五名項城縣學在縣治東南明洪武三十一年建 本朝順治十八年修乾隆

  九年重修入學額數十二各沈邱縣學在縣治西南明宏治十一年建 本朝康熙雍

  正閒修乾隆十二年修入學額數十二名太康縣學在縣治東北明洪武三年建嘉

  靖中重建 本朝順治五年修康熙雍正乾隆閒重修入學額數二十名扶溝縣學

  治東南元延祐中建 本朝順治七年乾隆二十七年重修入學額數十一名絃歌書