Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/143

此页尚未校对


  村或曰在洧川誤扶溝故城在扶溝縣東北五十里漢置後漢建武初封朱鮪為扶溝

  候水經注故潁川之榖平鄉有扶亭洧水溝故名元和志扶溝本漢舊縣高齊文宣帝自今縣北移

  於今理西至計州一百十里寰宇記故城在縣東北二十里南陽廢縣在淮寕縣東魏

  書地形志丹陽郡南陽隋志宛邱有魏置南陽郡東魏廢寰宇記在州東三十里後魏太和三年

  此置南陽武定等縣七年廢潁東廢縣在項城縣東唐志陳州項城武德四年置沈州

  並置潁東縣貞觀元年州廢省頼東入項城平鄉廢縣在項城縣西北七十里後魏置

  屬南頓郡北齊廢入南頓隋志淮陽郡南頓後齊廢郡及平鄉縣入宜禄廢縣在沈邱縣

  北漢置縣屬汝南郡後漢初廢永元中復置魏晉間廢水經注明水上承沙河之津東出逕汝南郡

  之宜禄縣故城北方城在淮寕縣東南四十里魏書地形志陳郡項有方城犖城

  寕縣西北一作檉或又作澇春秋僖公元年公會齊侯宋公鄭伯曹伯邾人於檉左傳楚人伐鄭盟