Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/159

此页尚未校对


 成化七年修相傳光武微時常止宿於此慧辨寺在西華縣西七里紹興三年

 城寺在西華縣西北延祐六年大吉寺在項城縣東南唐時建明成化二年

 本朝康熙二十五年重修鹿苑寺在項城縣北南頓街梁武帝建有碑記白塔寺

 在項城縣北六十里有塔高出層雲香臺寺在沈邱縣南小河岸天安寺在扶溝縣

 儒學後宋崇寕元年建明嘉靖間重修劉自強有記三清觀在州城西北三里太昊陵旁明

 商輅有碑記        前總纂官張琴恭纂輯

        提調官張日章恭覆輯

        校對官李學植恭校

        校對官章詒燕恭覆校