Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/29

此页尚未校对


   敵於好水川力戰而死贈解州防禦使丁度祥符人强力學問大中祥符中登服勤詞學科

   爲大理評事判史部南曹上書論六事章獻太后善之㦄遷翰林學士條上十策名曰備邊要覽慶

   厯中拜鍴明殿學士知審刑院帝嘗曰度在侍從十五年數論天下事未嘗及私擢樞密副使參知

   政事遷尚書左丞卒諡文簡度性淳質不爲威儀居一室十餘年左右無姬侍然喜論事在經筵嵗

   久帝毎以學士呼之而不名馬遂開封人爲北京指揮使聞王則叛詣留守賈昌朝請擊賊

   昌朝因使持榜入貝州招降諭以禍福輒不荅遂奮起扼則喉毆之流血賊黨攢刀聚譟至斷一臂

   猶詈則曰妖賊恨不斬汝萬段賊支解之仁宗歎息贈宫苑使封其妻旌忠縣君官其子五人後得

   殺遂者驍捷卒石慶使其子剖心而察之范恪開封人康定元年以功遷供備庫副使恪有弓

   勝一石七斗其前鏃如鏵名曰鏵弓凡所發必中至一箭貫二人臨難敢前數有戰功累遷侍衞親

   軍馬步軍副都指揮使出爲永興寕副都總管卒孫節開封人以才勇補右侍禁與狄青同