Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/47

此页尚未校对


   環二千里加龍圖閣直學士拜兵部尚書與童貫有隙出知成德軍徙熙州致仕卒吕由誠

   誨之李子幼明爽有智略范鎭司馬光皆器重之厯知雅嘉温綿四州皆有治績靖康元年宰相庚

   恪薦由誠剛直有家法宜任臺臣至京與恪議不合力辭求退靖康初知襲慶府金兵四集由誠與

   判官趙令佳同心誓守城陷俱被執金人欲生降之由誠不屈乃殺其子仍於前由誠不顧與令佳

   同遇害子偰與其家四十口皆被執無生還者贈通奉大夫張叔夜耆之孫少喜言兵以

   蔭為蘭州錄事參軍大觀中為開封少尹獻文召試制誥賜進士出身累進禮部侍郎為蔡京所忌

   以徽猷閣學士待制知海州徙濟南府屢平山東劇盜以功進龍圖閣直學士知青州靖康改元金

   兵南下乞假𮪍兵與諸將併力斷其歸路不報徙鄧州領南道都總管金兵再至趨入衞即自將中

   寕子伯奮將前軍仲熊將後軍合三萬人與金兵大戰斬其金環貴將二人城陷叔夜被創猶父子

   力戰車駕出郊從二帝北行請立太子道中不食粟即次白溝馭者曰過界河矣叔夜矍然起仰天