Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/59

此页尚未校对


  明年二十遭亂負母路氏逃難其妻扶掖以行歲饑宗魯賣卜以為養日給不足妻採野菜以繼之

  亂平宗魯奉母還故鄉竭力供養母卒仍求其前母曹氏沈氏遺骸合𦵏父墓洪武十七年

  良祥符人建文中厯官刑部侍郎出為浙江按察使燕王即帝位遣使者召良良執使者將斬之

  衆劫之去良集諸司印九於私第遂積薪自焚後贈副都御史諡忠毅楊本中牟人初為太

  學生建文中以才畧應募授錦衣鎮撫從李景隆北伐有功景隆不以聞㝷以孤軍獨出被掄繫北

  平獄後被殺邊昇滎澤人建文時為兵部侍郎燕兵至不屈死追贈太子太保兵部尚書謚

  張輔祥符人燕師起從父玉力戰為指揮同知玉殁東昌輔統其兵積功封信安伯進新

  城侯永樂五年安南國亂輔率兵往討連戰大㨗平其國摛其偽主𥠖季犛父子檻送京師振旅還

  進封英國公未幾賊黨簡定反僭稱王輔再討平之師旋其黨陳季擴復反僭稱帝輔又計平之凡

  三岀三擒其酋威振四夷洪熙初進太師掌中軍都督府事輔雄毅方嚴治軍整肅厯事四朝連姻