Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/71

此页尚未校对


   南雄府推官慎刑罰恤民命釋疑獄積滯者數十案大辟可矜者七人性耿介不能承上官風㫖乞

   歸書笥外無長物粤中推爲廉吏焉王章炳通許人有膽畧兄章燦有婢素怨燦流寇至婢

   爲寇虜教寇殺燦甚慘炳潛奔寇壘誘婢出手撲殺之登順治丁亥進士授鄖陽府推官執法不撓

   民無𡨚獄時楚寇未乎竭蹶守城郡以安堵致仕歸趙耀奎鄭州人㓜喪母三年不飲酒茹

   葷明末流宼猖獗耀奎輸資助郡守葺城及賊薄城下耀奎親撫士卒勞以酒食衆感奮無不以一

   當百城𫉬全入 本朝任范縣知縣兵燹之餘凋敝殊甚力勸農桑漸至富庶復官襄陽通判遷泉

   州同知卒孟學孔鄭州人順治丙戍進士授建寕府推宫值士宸作亂摛其渠魁福清賈人

   爲奸民訐訟立斷其獄以金來謝叱去之陳一太鄭州人順治已丑進士授平和知縣海寇

   作亂殉難死李光座祥符人順治已丑進士知均州時流寇餘孽未靖光座示以恩威反

   側悉安累遷江西按察使民無𡨚獄會滇閩搆逆愚民陷賊甚衆光座出被脅者五百餘人