Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/73

此页尚未校对


   𭔃居原武采樵負擔以養其親 本朝定鼎後歸里年且三十矣勵志讀書補州庠生父母歿哀毁

   幾滅性既𦵏廬墓終乾隆三年 旌余正華禹州人年未冠食餼於庠崇禎壬午父爵

   與流賊戰死朱仙鎮正華奉母轉徙數千里避寇亂 本朝定鼎始歸里旋貢成均或勸之仕泣曰

   吾父致身於君吾獨不當竭力於母乎歸侍膝下食必親嘗事必禀命母卒哀毁骨立年八十六病

   劇自為棺三寸語家人曰吾父馬革未獲吾何忽厚以附身慎勿違吾意使吾魂魄不安也乾隆八

   王福杞縣人善騎射初任千總從征曹縣榆園累立戰功厯廣東水師都司康熙七

   年與海寇力戰死 贈遊擊子鎮國襲雲騎尉閻閭淳𣏌縣人順治甲午舉人知平陽縣地

   多荒蕪閭淳設法開墾數百餘頃擢知涇州值平凉叛將王輔臣之變大將軍駐師於涇閭淳措辦

   供應無缺及師罷尢加意招徠百姓害除逋糧民多復業侯元棐𣏌縣人順治辛丑進士知

   德清縣以廉惠稱嘗卻漕胥餽金兑運𡚁絶值𩆍雨害稼條陳事宜巡撫范承謨悉奏行之聞父喪