Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/101

此页尚未校对


   漢書郡國志汪戴氏北征記曰城周三十七里凡二十四門地道記曰梁孝王築城十二里自鼓唱

   節杵下而和之稱睢陽曲水經注睢水經睢陽縣故城南元和志隋開皇三年廢梁郡以縣屬亳州

   十六年於此置宋州睢陽屬馬十八平改爲宋城王應麟通鑑地理通釋州南一里外城中本漢睢

   陽縣張許守一城捍天下蔽遮江淮即此地也按宋城唐爲宣武軍治有三城長慶二年李㝏攻

   宋州陷南城刺史高承簡保北二城與戰卻之是也宋爲南京城宫城周二里三百一十六步京城

   周十五里四十步中有隔城明宏治中稍徙而北其南門即故城北門廢址也薄縣故城

   在商邱縣西北與山東曹縣接界本商景亳三亳之一也亦作薄尚書伊訓朕哉自亳史記殷本紀

   注宋州北五十里大蒙城爲景亳湯所盟地因景山爲名水經注汳水又東逕大蒙城北疑即蒙薄

   也所謂景薄爲北薄矣椒舉云成湯有景薄之命者也春秋爲宋邑左傳莊公十二年宋公子御說

   奔亳又僖公二十一年楚执宋公以伐宋冬會於薄以釋之漢屬山陽郡後漢屬梁國晉省入蒙縣