Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/44

此页尚未校对


  扶溝人康熙戊戌進士授平涼府通判疏理鹽法擢知涇州涇糧賦多逋欠愈奇設法勸諭不事𫾣

  撲人爭輸納時西陲用兵愈奇辦運軍需既不誤公民亦不擾程孔述淮寕人性好善康𤋮

  四十八年賈魯河決溺死者甚衆孔述駕舟渡活人無算是年鄰人有因貧鬻妻者孔述悉贖歸之

  崔吉士襄城人乾隆三十九年為襄城營把總值山東壽張逆匪王倫倡亂吉士隨河北鎮

  總兵在臨清舊城堵禦陣亡事  聞廕卹何之璞扶溝人乾隆甲辰武進士嘉慶元年

  任上江協遊擊隨𠞰湖南苗匪有功二年隨𠞰貴州狆苗先後擒𫉬甚多斬馘尤衆自捧鮓至黃草

  壩一帶悉平得  㫖奬勵旋擢撫標參將四年隨𠞰四川邪匪於忠州陣亡事  聞議卹

   子雲騎尉世職張遠覽西華人乾隆巳卯舉人少孤事母盡孝母喪廬墓三年仕

  正陽教諭擢貴州鎮遠知縣攝黎平府通判所至有聲致仕歸嘉慶六年邑中土棍東玉林滋事遠

  覽與縣令密謀擒𫉬復躬率紳民嚴緝餘黨不以老疾辭鄉里賴之卒入祀鄉賢祠曾禮廷