Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/67

此页尚未校对


  置碭郡水經注秦始皇二十二年以為碭郡漢高帝五年改置梁國

  屬豫州後漢及晉因之劉宋曰梁郡屬徐州宋書州郡

  志梁郡孝武大明元年度徐州二縣還豫 按二縣謂下邑及碭也漢碭縣晉巳省入下邑漢下邑

  在今江南碭山宋之梁郡必非舊治其大明元年度徐還豫之郡縣乃僑置也尋入於魏

  亦曰梁郡北周改曰梁州隋開皇初郡廢十六年

  置宋州大業初復曰梁郡唐武德四年復曰宋州

  天寶元年改睢陽郡乾元初復曰宋州屬河南道

  建中二年置宣武軍節度使興元初移軍治汴州

  五代梁復為宣武軍治時改汴州為東京因移軍於此後唐改為

  歸德軍宋曰宋州睢陽郡歸德軍至道中屬京東